دیگـــــــــه دیره ...

                         دیگه دیره واسه موندن

                                                         خیلی وقته اینجا سوختم

                         کاشکی باز بارون بباره

                                                          زیر خاکستر جا موندم

                          دل من پر از سیاهی

                                                           چشم اون پر از فریبه

                         اخه قلبم با بدیهاش

                                                            طفلی باز خیلی نحیفه

                         اره اون یه روزی پاک بود

                                                            که باهر نگاه می لرزید

                         اما با وجود اون کس

                                                            زیر خاکسترا پوسید

                         اره اون داغونم کرد

                                                            با چشاش بد حیرونم کرد

                         منو تا گناه کشوندو

                                                               بد یهو رفتو ولم کرد

                          با زغال توی دستش

                                                                قلبمو پر از خطا کرد

                          رفتو با عشق فریبش

                                                                قلبمو لا سنگا جا کرد

                         حالا من بدون پاییز

                                                               پر احساس خزونم

                         ای خدای مهربونم

                                                               تو بده راهو نشونم

واسه کسی که یه عمر فریبم داد هنوزم ولم نمیکنه>>m...

 

                                              

/ 0 نظر / 3 بازدید